Ban hành Kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất đai tại TPHCM giai đoạn 2016-2020UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất đai tại TPHCM giai đoạn 2016-2020.

Việc điều tra, đánh giá đất đai nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác, khoa học nguồn tài nguyên đất đai của Thành phố làm cơ sở đề xuất chính sách, biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khai thác sử dụng đất có hiệu quả cả về số lượng, chất lượng tài nguyên đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo Kế hoạch, có 4 đối tượng điều tra, đánh giá đất đai gồm: đối tượng điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai là toàn bộ diện tích tự nhiên; đối tượng điều tra, đánh giá thoái hóa đất (các loại đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác, đất bằng chưa sử dụng và đất đồi núi chưa sử dụng); đối tượng điều tra, đánh giá ô nhiễm đất (các loại đất thuộc khu vực có nguồn gây ô nhiễm trên địa bàn Thành phố); đối tượng điều tra, phân hạng đất nông nghiệp (là toàn bộ diện tích nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác).

Các hoạt động chủ yếu của điều tra, đánh giá đất đai sẽ bao gồm

  • Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn Thành phố, dự toán kinh phí và phương án tổ chức thực hiện.
  • Triển khai thực hiện dự án: thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ; lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa; tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp; xây dựng bản đồ về thoái hóa đất, chất lượng đất, tiềm năng đất đai, các khu vực đất bị ô nhiễm, phân hạng đất nông nghiệp; xây dựng báo cáo đánh giá về thoái hóa đất, chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp.
  • Thẩm định, phê duyệt và công bố kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp trên cổng thông tin điện tử của UBND TPHCM.
  • Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất nông nghiệp về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: HCM CityWeb

Tin khác đã đăng