Đồng Nai: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh, kiểm tra về TN&MTĐược sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã và đang chú trọng thực hiện tốt mục tiêu của công tác thanh tra, kiểm tra, đó là tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về TN&MT.

Sở TN&MT Đồng Nai thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp có nguồn thải lớn

Thanh, kiểm tra đúng quy định

Năm 2016, Sở TN&MT Đồng Nai đã triển khai thực hiện 65 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã điều chỉnh giảm 03 cuộc do Tổng cục Môi trường – Bộ TN&MT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra. Trong đó, bao gồm các cuộc thanh tra hành chính, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc chuyên ngành TN&MT.

Theo đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã chỉ đạo thanh tra hành chính gắn với cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng đối với 03 đơn vị thuộc Sở TN&MT. Trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc thanh tra đã được Sở TN&MT tuân thủ thực hiện đúng quy định. Qua thanh tra, Sở TN&MT đã hướng dẫn các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót còn tồn tại ở đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Sở TN&MT giao.

Đồng thời, tiến hành thực hiện 24/24 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm, bằng cùng kỳ năm 2015; kiểm tra việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với 38 đơn vị. Qua các cuộc thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính do thực hiện không đúng, đầy đủ các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; xử lý chất thải chưa đạt quy chuẩn môi trường.

Hoặc lưu giữ, chuyển giao chất thải nguy hại chưa đúng quy định; thực hiện không đúng quy định theo giấy phép xả nước thải; khai thác, sử dụng nước dưới đất không đúng quy định… Nguyên nhân chủ yếu là do đối tượng thanh tra (doanh nghiệp) chưa quan tâm đầy đủ, còn biểu hiện né tránh, thiếu đầu tư thỏa đáng cho công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; thiếu am hiểu quy định pháp luật về môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản và đất đai.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Qua kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra cho thấy, đa số các đơn vị đều đã chấp hành các yêu cầu theo kết luận thanh tra, và chấp hành nộp phạt tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, một số đơn vị còn chậm trễ, kéo dài trong việc đầu tư, xây dựng các công trình xử lý chất thải với nguyên nhân chính từ phía doanh nghiệp nêu do thiếu kinh phí đầu tư trong tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Sở TN&MT đã tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong năm 2016, Sở TN&MT Đồng Nai đã tiếp 69 lượt công dân đến Sở; tiếp nhận xử lý 145 đơn, thư các loại xung quanh các thắc mắc, phản ánh, khiếu nại chủ yếu liên quan vấn đề đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; khiếu nại về giá, tiền bồi thường giải tỏa mặt bằng; một số ít trường hợp phản ánh về tình hình gây ô nhiễm môi trường, đổ trộm chất thải; tố cáo việc khai thác tài nguyên trái pháp luật. Sở TN&MT đã giải đáp các thắc mắc của công dân, xác minh, xử lý đơn theo đúng quy định pháp luật.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã xử lý 119 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan vấn đề rà soát, kiểm tra, thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân; giải quyết tranh chấp đất đai; trả lời ý kiến cử tri, công dân về tình trạng gây ô nhiễm môi trường của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; thực hiện tốt kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về TN&MT.

Sở TN&MT Đồng Nai còn xử lý vi phạm và tham mưu cấp thẩm quyền xử lý vi phạm 159 trường hợp, tương ứng số tiền phạt hơn 5,65 tỷ đồng. Trong đó, tiền phạt ở lĩnh vực bảo vệ môi trường khoảng 4,3 tỷ đồng, lĩnh vực đất đai hơn 720 triệu đồng. Ngoài hình thức xử phạt chính là phạt tiền, Sở TN&MT đã áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan để xử lý nghiêm, góp phần chấn chỉnh vi phạm hành chính.

Theo đánh giá chung của Sở TN&MT Đồng Nai, các đoàn thanh tra chuyên ngành đã được triển khai đúng quy định về trình tự, thủ tục tiến hành các cuộc thanh tra theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010; thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng kế hoạch thanh tra, công bố quyết định thanh tra, ban hành kết luận thanh tra, theo dõi đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra; triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định tại Thông tư 01/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Doanh nghiệp Đồng Nai quan tâm đầu tư xây dựng trạm quan trắc nước thải tự động nhằm kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý

Nâng cao chất lượng thanh tra

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Năm 2017, Sở TN&MT sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu công tác quản lý Nhà nước, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực được thanh tra; tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu quả việc cải cách hành chính.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh việc ngăn ngừa, phát hiện ra các hành vi sai phạm để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Thanh tra, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý; từ đó giáo dục, răn đe đối tượng vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực TN&MT.

Mặt khác, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của từng đơn vị, từng cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan; hướng dẫn kịp thời và đề xuất biện pháp chấn chỉnh, xử lý những trường hợp yếu kém, tồn tại thông qua thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ về quản lý chuyên ngành TN&MT đối với các đơn vị cấp huyện, cấp xã, phường. Thực hiện các biện pháp đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị. Quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kết luận thanh tra, bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời, nghiêm minh; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra; phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong giám sát việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra.

Năm 2017, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng gắn với cải cách hành chính đối với 03 đơn vị; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết luận thanh tra đối với đối tượng thanh tra; tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác giải quyết đơn phản ảnh, khiếu nại, tố cáo và trả lời ý kiến cử tri; tham gia các đoàn thanh tra do Thanh tra tỉnh Đồng Nai, Thanh tra Bộ TN&MT tổ chức.

Song song đó, tham mưu xử lý kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, nhất là các vụ việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng tài nguyên nước, khai thác chế biến khoáng sản; thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản; các quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc chuyên ngành TN&MT  đối với Phòng TN&MT cấp huyện, xã và các doanh nghiệp.

Ngoài ra, thanh tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hay phục vụ công tác giải quyết đơn phản ảnh, khiếu nại, tố cáo và trả lời ý kiến cử tri; hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra đúng và trước thời hạn theo quy định và đúng quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra, văn bản trả lời được ký ban hành, công bố đến đối tượng thanh tra và các đơn vị liên quan theo đúng thời hạn quy định.

Hơn hết, phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành TN&MT đúng quy trình, thời hạn theo quy định; giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo; phấn đấu không còn trường hợp xử lý văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo trễ hạn. Tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo, phản ánh về TN&MT, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; từ đó góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng