Sơn La: Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khoan giếng trái phépUBND tỉnh Sơn La vừa có công văn số 4197/UBND-KT gửi Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố về việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng khoan giếng và khai thác nước dưới đất tại các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hiện nay, tình trạng các tổ chức, cá nhân khoan giếng và khai thác nước từ giếng khoan không có giấy phép đang diễn ra với quy mô ngày càng tăng. Trong đó, đáng lưu ý là hiện tượng khoan không có báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng do các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan chưa có giấy phép hành nghề, không đủ điều kiện kỹ thuật hành nghề khoan giếng, dẫn đến việc khoan mà không có nước hoặc lưu lượng không đáp ứng nhu cầu khai thác, khoan với chiều sâu vượt quá tầng chứa nước gây thủng tầng chứa nước làm mất nước; sau đó các giếng khoan không khai thác được không được triển khai trám lấp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và là nguồn tiếp nhận nước thải từ bề mặt có nguy cơ gây ô nhiễm các tầng chứa nước và làm suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất.

Theo thống kê của Công ty CP Cấp nước Sơn La, tính đến tháng 6/2016, toàn tỉnh có 943 giếng khoan đang hoạt động và đang khoan; trong đó có 51 tổ chức, 892 cá nhân.

Qua theo dõi của Sở TN&MT, 100% số giếng khoan trong danh sách không có giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất và các tổ chức, cá nhân thực hiện khoan thăm dò, khai thác các giếng nêu trên không có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Sở TN&MT chưa tiếp nhận được hồ sơ của tổ chức hoặc cá nhân nào đăng ký hành nghề khoan nước dưới đất hoặc thông báo về việc được lựa chọn làm đơn vị thực hiện thăm dò, khoan tìm nước dưới đất với các giếng nêu trên.

Đặc biệt, tại một số khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung vẫn xảy ra tình trạng khoan giếng để khai thác nước dưới đất, không phù hợp với quy định tại khoản 4, Điều 52 Luật Tài nguyên nước năm 2012.

Do đó, để kiểm soát, ngăn ngừa, xử lý các hoạt động trên, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất mà không có giấy phép hành nghề khoan nước dưới dất do cơ quan có thẩm quyền cấp; hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trái phép.

Chấm dứt hoạt động khoan và khai thác, sử dụng tài nguyên nước trái pháp luật; kiên quyết xử lý với hành vi vi phạm pháp luật về khoan, thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất vi phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Trước mắt, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm (nếu có) với các tổ chức, cá nhân đã được thống kê. Tiếp tục thống kê bổ sung và kiểm tra xử lý vi phạm với các tổ chức, cá nhân khác hành nghề khoan hoặc khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn chưa tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề; các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả với UBND tỉnh qua Sở TN&MT trước ngày 15/03/2017. Sở TN&MT Sơn La tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/03/2017.

Nguồn: Nguyễn Nga – CTTĐT

Tin khác đã đăng