Sơn La: Tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạtUBND tỉnh Sơn La vừa ban hành công văn số 331/UBND-KT gửi các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


Trên địa bàn tỉnh Sơn La còn tình trạng vứt rác, đổ rác thải sinh hoạt ra ven đường (Ảnh minh họa) 

Trong thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sơn La đã từng bước cải thiện, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo chỉ đạo trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở một số địa phương chưa được quan tâm đầu tư đúng mức; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chưa thực hiện thường xuyên, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thu gom, xử lý rác thải.

Còn tình trạng vứt rác, đổ rác thải sinh hoạt ra ven đường và các bãi rác tự phát đang có xu hướng tăng lên về số lượng cũng như quy mô. Một số địa phương chưa có bãi chôn lấp, xử lý rác thải sinh hoạt… gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh, gây bức xúc cho người dân.

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La giao Sở TN&MT tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; việc thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, tham mưu cho UBND tỉnh kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung; ban hành cơ chế hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa ban tỉnh, đảm bảo phù hợp thực tế.

Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn UBND cấp huyện về tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật lựa chọn địa điểm và xây dựng các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho các điểm dân cư nông thôn; lựa chọn, quy hoạch xử lý rác thải.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ các dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường thu hút đầu tư cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.

Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch quản lý rác thải rắn tỉnh Sơn La đến năm 2020 đã được phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định giá xử lý rác thải trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố cần công bố quy hoạch các điểm trung chuyển, tập kết, xử lý rác thải trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành liên quan quy hoạch, xây dựng các công trình xử lý rác thải sinh hoạt; quản lý các điểm xử lý rác thải theo quy hoạch được phê duyệt.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt và tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường; chỉ đạo, hướng dẫn các xã thành lập tổ tự quản thu gom vận chuyển rác thải đến nơi quy định.

Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng vứt rác, đổ rác không đúng nơi quy định, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường không hiệu quả, không đúng mục đích. Chỉ đạo các địa phương chưa có bãi xử lý rác thải sinh hoạt khẩn trương lựa chọn địa điểm và đầu tư xây dựng để sớm đưa vào sử dụng.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vứt rác thải, đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn mình quản lý.

Tại cấp xã, UBND xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định của địa phương về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; tổ chức thành lập tổ tự quản thu gom rác thải ở xã, bản.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát thường xuyên các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn trong việc thực hiện về tần suất thu gom, địa điểm đổ thải theo quy hoạch và quy trình xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vứt, đổ rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định. Không để tình trạng vứt rác thải, đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện nếu để địa phương xảy ra tình trạng vứt, đổ rác không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Nguồn: Nguyễn Nga – CTTĐT

Tin khác đã đăng