Sơn La: Tăng cường thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước



Vừa qua, Sở TN&MT Sơn La đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực khác có liên quan đối với 9 bệnh viện trên địa bàn 5 huyện, thành phố. Kết quả, 8/9 đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước với tổng tiền phạt 300 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra Sở TN&MT kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước tại các bệnh viện.

Theo thông tin từ Sở TN&MT Sơn La, kết quả kiểm tra cho thấy: Nhìn chung,  trong thời gian qua, các bệnh viện đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường. Về cơ bản, các đơn vị được kiểm tra đều được Sở TN&MT cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng. Hệ thống thu gom nước mưa và nước thải đã được đầu tư xây dựng lại và tách riêng nước mưa và nước thải. Thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng Báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường năm 2015, 2016; Báo cáo tình hình quản lý chất thải y tế năm 2016; Báo cáo tình hình xử lý chất thải nguy hại năm 2015, 2016; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1, 2/2015, đợt 1, 2/2016…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, đa số các đơn vị không có giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước. Hệ thống xử lý nước thải chưa được lắp thiết bị đo lưu lượng, chưa có quy trình vận hành; không có thiết bị, phương tiện giám sát việc xả nước thải vào nguồn nước. Bệnh viện chưa có đầy đủ Hồ sơ quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 17 của Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT… Do đó, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước với các đơn vị có vi phạm.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT đề nghị các tổ chức có vi phạm khẩn trương khắc phục vi phạm, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra với Sở TN&MT bằng văn bản trước ngày 30/10/2017. Trong đó, cần khẩn trương lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với các Bệnh viện đang khai thác, sử dụng nước dưới đất nhưng trong khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung.

Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với 06/09 đơn vị đã được đầu tư Hệ thống xử lý chất thải lỏng theo quy định của Luật Tài nguyên nước 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành) gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép theo quy định. Lắp thiết bị đo lưu lượng, phương tiện giám sát việc xả nước thải vào nguồn nước; ban hành quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, bổ nhiệm cán bộ quản lý, vận hành.

Bổ sung đầy đủ và lưu giữ hồ sơ quản lý chất thải y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. Nghiên cứu, đề xuất bố trí kinh phí, sớm chuyển sang máy Xquang kỹ thuật số để giảm lượng nước nước thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của các Bệnh viện.

UBND các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã, Sốp Cộp, TP Sơn La tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức; hạn chế tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép. Yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước, đặc biệt là việc quan trắc, giám sát lưu lượng khai thác, sử dụng, xả thải; phân tích, đánh giá, so sánh chất lượng nguồn nước khai thác, sử dụng và nước thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Chỉ đạo Phòng TN&MT các huyện, thành phố giám sát các đơn vị tổ chức khắc phục các tồn tại, khuyết điểm qua kiểm tra; tăng cường kiểm tra các đơn vị khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải trên địa bàn.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TN&MT đã giao Phòng Tài nguyên Nước tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Sở có biện pháp tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức, hạn chế tình trạng khai thác, sử dụng, xả nước thải vào nguồn nước trái phép; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn đối với các đơn vị đã được cấp giấy phép.

Giao Thanh tra Sở tham mưu cho Giám đốc Sở có biện pháp tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thường xuyên triển khai các cuộc thanh, kiểm tra liên ngành nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải không có giấy phép; khai thác, sử dụng nước gây suy giảm nguồn nước; xả nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Giao Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật về môi trường, nhất là việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt trong Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, Cam kết bảo vệ môi trường… Rà soát việc thực hiện đăng ký, cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; việc thực hiện các cam kết theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kịp thời xử lý các sai phạm, nếu có.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng