Tập trung vào nghiên cứu chính sách và dự báo chiến lược về tài nguyên và môi trườngĐó là hai nhiệm vụ quan trọng của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường mà Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị cần làm rõ trong dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện tại cuộc họp với Viện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục Quản lý tài nguyên nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu kết luận cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cho biết, Viện đã tiến hành rà soát, xây dựng và hoàn thiện dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện về cơ bản không có nhiều thay đổi so với quy định cũ (Quyết định số 2468/QĐ-BTNMT ngày 09/12/2013).

Ông Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phát biểu tại cuộc họp

Viện đã có sửa đổi, bổ sung nhằm nhấn mạnh một số chức năng, nhiệm vụ quan trọng, nổi bật của Viện như nghiên cứu phục vụ công tác xây dựng chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về TN&MT; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách kinh tế tài nguyên và môi trường; cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng; cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột; thực hiện dự báo về diễn biến tài nguyên và môi trường; đánh giá tác động, phản biện chính sách; nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và thử nghiệm các mô hình, công cụ, cơ chế, chính sách trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Cơ cấu tổ chức trực thuộc Viện sẽ được kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, dự kiến gồm 9 đơn vị (giữ nguyên về số lượng): Văn phòng; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Ban Tổng hợp; Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường; Ban Đất đai; Ban Môi trường và Phát triển bền vững; Ban Khoáng sản, Tài nguyên nước và Biển, đảo; Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu; Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo; Tạp chí Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cơ bản thống nhất với đề xuất của Viện, đã phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của Viện là tập trung vào nghiên cứu, tham mưu chiến lược, chính sách về tài nguyên và môi trường, tránh sự chồng chéo với các Viện chuyên ngành của Bộ.

Thứ trưởng đề nghị Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Viện; trong đó làm nổi bật 03 nhóm nhiệm vụ: nghiên cứu, dự báo và các dịch vụ. Cụ thể, thứ nhất là tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách kinh tế TN&MT; cơ chế giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng phức tạp; cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột. Thứ hai là dự báo về diễn biến tài nguyên và môi trường để phục vụ xây dựng các chiến lược, định hướng có tầm nhìn dài hạn. Thứ ba là cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật như đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học công nghệ…

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Viện tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị chức năng tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện, bảo đảm trình Bộ trưởng trước ngày 25/02/2017.

Nguồn: CTTĐT

Tin khác đã đăng