TP.HCM: Ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờUBND TP.HCM vừa quyết định ban hành Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ TP.HCM, giai đoạn 2017 – 2020.

Chương trình này nhằm mục tiêu quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ TP.HCM một cách hiệu quả, bền vững; góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, đồng thời phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của cộng đồng dân cư địa phương.

Phạm vi thực hiện gồm toàn bộ diện tích đất liền của huyện Cần Giờ và vùng biển ven bờ có ranh giới ngoài cách mép bờ đến 6 hải lý (khoảng 11 km) từ vịnh Gành Rái đến cửa Soài Rạp.

Bờ biển Cần Giờ, TP.HCM

Mục tiêu đến năm 2020, TP.HCM sẽ củng cố, hoàn thiện thể chế, chính sách, quy hoạch và quy chế phối hợp giữa các bên liên quan trong quản lý tổng hợp vùng bờ; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng bờ; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường; bảo vệ và từng bước phục hồi tính đa dạng sinh học của rừng ngập mặn; ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do con người, tự nhiên và biến đổi khí hậu đến tài nguyên và môi trường vùng bờ; đào tạo, nâng cao nhận thức cho các bên liên quan và cộng đồng về quản lý tổng hợp vùng bờ, các tài nguyên, giá trị tự nhiên và những đe dọa từ tự nhiên đến đời sống, sinh kế của cộng đồng dân cư vùng bờ; tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức dân sự xã hội trong quá trình xây dựng các chính sách và triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.

Các nội dung chính của Chương trình gồm: xây dựng và ban hành các hướng dẫn về quản lý tổng hợp vùng bờ; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học vùng bờ; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tổn thất do thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đào tạo, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp vùng bờ TP.HCM.

Nguồn: Nguyễn Thanh – TN&MT

Tin khác đã đăng