TP.HCM: Giải quyết vướng mắc về quan trắc môi trườngVăn phòng UBND TP.HCM vừa ra Thông báo số 184/TB-VP về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Văn Khoa tại cuộc họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng môi trường.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, ngày 9/3/2017, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Văn Khoa đã chủ trì cuộc họp về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng môi trường tại TP.HCM. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo và có ý kiến của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã kết luận và chỉ đạo như sau:

Đối với các chỉ tiêu quan trắc do không có trong quy chuẩn môi trường nên không được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS) và các chỉ tiêu được Bộ TN&MT quy định phải có chứng nhận VIMCERTS nhưng các nhà thầu tham gia dự thầu (bao gồm cả nhà thầu độc lập và liên danh) không có chứng nhận VIMCERTS khi tham gia dự thầu lần 1 (bao gồm các chỉ tiêu: COD trong môi trường nước biển ven bờ; COD trong môi trường nước dưới đất, Hướng gió, CH4, Mecaptan, Anilin, Benzidin, Cl2, Phenol, Tảo, Động vật nổi, Động vật đáy, Tảo silic bám, Động vật đáy ven bờ, Động vật đáy giữa dòng): Chấp thuận cho Trung tâm Quan trắc TN&MT thuộc Sở TN&MT tạm thời chưa thực hiện các chỉ tiêu này trong khi chờ xin ý kiến của Bộ TN&MT.

Chấp thuận chủ trương cho Trung tâm Quan trắc TN&MT được tiếp tục ký hợp đồng trực tiếp thực hiện từng tháng với các đơn vị trúng thầu năm 2015, để thực hiện các chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường của Thành phố từ ngày 01/01/2017, cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu mới (dự kiến đến hết tháng 4/2017). Giá trị thanh toán theo khối lượng công việc đã thực hiện quan trắc, sẽ được áp dụng bằng với giá trúng thầu của các nhà thầu mới khi Trung tâm Quan trắc TN&MT tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các chương trình nêu trên.

Giao Sở TN&MT chỉ đạo Trung tâm Quan trắc TN&MT khẩn trương triển khai lựa chọn nhà thầu năm 2017, để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Chấp thuận cho Trung tâm Quan trắc TN&MT tiếp tục thực hiện chương trình “Giám sát ô nhiễm không khí do phóng xạ tại TP.HCM” trong điều kiện đơn vị tư vấn chưa được chứng nhận VIMCERTS, nhằm đảm bảo việc quan trắc chất lượng môi trường của Thành phố được liên tục; đồng thời với việc tham mưu cho UBND TP.HCM kiến nghị Bộ TN&MT đối với trường hợp này.

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và các chuyên gia rà soát các chỉ tiêu quan trắc môi trường cần thiết, nhằm đảm bảo cơ sở đánh giá đầy đủ diễn biến chất lượng môi trường của Thành phố. Những chỉ tiêu không có trong quy định, mà điều kiện của Thành phố cần phải thực hiện thì báo cáo đề xuất UBND TP.HCM xin ý kiến của Bộ TN&MT.

Đối với việc thanh toán khối lượng quan trắc, đã thực hiện trong năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 nhưng chưa có đơn giá thanh toán, giải quyết như sau: Áp dụng đơn giá trúng thầu năm 2017, để thanh toán cho chương trình “Quan trắc thủy văn lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai khu vực TP.HCM”, “Giám sát ô nhiễm không khí do phóng xạ tại TP.HCM”, “Quản lý, vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải sau xử lý tại các KCX, KCN và Khu công nghệ cao”.

Áp dụng đơn giá trúng thầu năm 2015, để thanh toán cho chương trình “Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ huyện Cần Giờ, TP.HCM” (nội dung đa dạng sinh học), “Quan trắc thủy sinh và chất lượng nước về mặt sinh học của hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai trên địa bàn TP.HCM”, “Quan trắc thủy sinh và chất lượng nước về mặt sinh học của hệ thống kênh rạch nội thành trên địa bàn Thành phố”.

Áp dụng đơn giá tại Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND Thành phố và Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, để thanh toán cho chương trình “Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ huyện Cần Giờ, TP.HCM” và chương trình “Quan trắc môi trường tại các bãi chôn lấp và các khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại TP.HCM”.

Giao Sở TN&MT rà soát lại mạng quan trắc môi trường của Thành phố, đề xuất những trường hợp thực hiện quan trắc thủ công gián đoạn tại các vị trí chưa được đầu tư trạm quan trắc tự động và thực hiện quan trắc thủ công gián đoạn đối với các chỉ tiêu chưa được trang thiết bị quan trắc tự động, nhằm đảm bảo số liệu quan trắc được liên tục. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6554/QĐ-UBND ngày 15/12/2016, đảm bảo hoàn thành trước năm 2019.

UBND TP.HCM cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp xử lý tình huống trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường; báo cáo, đề xuất cho UBND Thành phố.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng