Triển khai Luật Khí tượng thủy văn nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quảĐể sớm đưa các quy định của Luật Khí tượng thủy văn (KTTV) vào cuộc sống, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Luật KTTV nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.


Thiên tai ở Quảng Bình. Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức phổ biến, tuyên truyền về nội dung của Luật rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn căn cứ vào quy hoạch mạng lưới trạm KTTV Quốc gia và nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV theo mục đích phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tổng hợp, báo cáo hiện trạng các trạm KTTV chuyên dùng và hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV của các chủ công trình thuộc quyền quản lý; xây dựng, phê duyệt phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình KTTV thuộc mạng lưới KTTV Quốc gia.

Mặt khác, các Sở, ban, ngành và địa phương cần quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV Quốc gia. Các đơn vị thực hiện quy định về truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV và việc sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo KTTV; quán triệt quy định “Phải sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai mới nhất do hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia ban hành trong hoạt động phòng, chống thiên tai”. Đồng thời, kiểm tra việc truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV trên địa bàn, phạm vi quản lý theo quy định chi tiết tại Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thu nhận thông tin, dữ liệu KTTV từ các trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV của tỉnh; xây dựng quy trình khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu KTTV; cung cấp thông tin, dữ liệu và xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu KTTV từ các trạm KTTV chuyên dùng trên địa bàn tỉnh; thực hiện lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu và nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch của tỉnh thuộc danh mục thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược.

Nguồn: T.Bình – CTTĐT

Tin khác đã đăng