Bộ TN&MT triển khai ngay Nghị định 36/2017/NĐ-CP của Chính phủVừa qua, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã ký văn bản số: 1638/BTNMT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai Nghị địinh 36/2017/ND-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Bộ TN&MT. Ảnh: Việt Hùng

Văn bản nêu rõ: Ngày 04/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/ND-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Bộ TN&MT (thay thế Nghị định số 21/2013/ND-CP); Nghị định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/BCSĐTNMT ngày 03/3/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ, để triển khai nghị định nêu trên, sớm đưa các đơn vị đi vào hoạt động ổn định, Bộ TN&MT yêu càu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Căn cứ Nghị định số so 36/2017/ND-CP, các đơn vị chỉnh lý, hoàn thiện và gửi hồ sơ dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị về Bộ theo đúng yêu cầu của Ban cán sự Đảng tại Nghị quyết số 15-NQ/BCSĐTNMT ngày 03/3/2017…

Lãnh đạo Bộ TN&MT giao Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền bạn, và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý và các vấn đề khác có liên quan theo quy định…

Trước đó, như Báo điện tử baotainguyenmoitruong.vn đã đưa tin, ngày 4/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Cụ thể, về lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất trình Chính phủ ban hành hoặc để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; hướng dẫn việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đất đai; lập bản đồ giá đất; xây dựng, tổng hợp, cung cấp dữ liệu, thông tin về khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể; phát hành và quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉ đạo, hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật…
Về môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề theo quy định của pháp luật; hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc quản lý chất lượng môi trường nước, đất, không khí, lưu vực sông, biển đảo, khu đô thị, nông thôn, khu dân cư, khu vực công cộng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác đăng ký, xác nhận, cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề về môi trường theo quy định của pháp luật…
Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có 23 đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục Môi trường; Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Viễn thám quốc gia; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

 

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng