Đẩy mạnh công tác tham mưu, quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ozonVừa qua, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) cho biết, theo dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ, Bộ dự kiến sẽ kiện toàn, sắp xếp lại Cục KTTV&BĐKH và Trung tâm KTTV quốc gia để tách riêng trở thành Cục Biến đổi khí hậu.

Theo đó, Cục Biến đổi khí hậu là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ozon; thực hiện các dịch vụ công về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ozon theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Cục có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn… về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ozon và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách có liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ozon và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu…

Nhiệm vụ chuyên môn của Cục Biến đổi khí hậu sẽ tập trung vào 04 nhóm lớn bao gồm: thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thông tin dữ liệu biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ozon.

Đồng thời, sẽ bổ sung một số nhiệm vụ mới như: chủ trì phối hợp triển khai và tổng hợp, đánh giá, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); chủ trì, phối hợp thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto và các điều ước quốc tế khác về biến đổi khí hậu; thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện một số điều ước, thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ozon…

Cơ cấu tổ chức của Cục được kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, dự kiến có 07 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp: Văn phòng, Phòng Chính sách và Pháp chế, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Giám sát phát thải khí nhà kính và tín chỉ cacbon, Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu, Phòng Thông tin dữ liệu biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ tầng ozon và Kinh tế cacbon thấp, Trung tâm Ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trình bày báo cáo tại cuộc họp

Chỉ đạo về vấn đề này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định việc tách riêng Cục Biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Cơ bản thống nhất với dự thảo Quyết định của Cục, Thứ trưởng cho rằng dự thảo đã quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của Cục Biến đổi khí hậu, không chồng chéo với các đơn vị khác; cơ cấu cấu tổ chức khoa học, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp thu các ý kiến trao đổi, góp ý tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu, bảo đảm trình Bộ trưởng theo đúng tiến độ.

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017

Cùng với kiện toàn tổ chức, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị Cục tiếp tục triển khai thực hiện các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 trong cả lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. Đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn, cần tập trung triển khai thực hiện Luật Khí tượng thủy văn (KTTV) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;  triển khai xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực KTTV trong Chương trình công tác năm 2017.

Đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu, Thứ trưởng đề nghị cần tập trung nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật riêng về biến đổi khí hậu, trên cơ sở tuân thủ các Công ước quốc tế về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ozon mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, tích cực phối hợp với các Bộ ban ngành, địa phương và các đối tác quốc tế thực hiện các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu quan trọng như: Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Chương trình mục tiêu quốc gia về Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương trình SP-RCC)…

 

Định hướng triển khai Kế hoạch năm 2017

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Khí tượng thủy văn (KTTV) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình chuyên môn trong lĩnh vực KTTV theo quy định của Luật.

Triển khai nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực KTTV. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật KTTV cho các đối tượng liên quan từ Trung ương đến địa phương.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTV trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là công tác dự báo, cảnh báo, ban hành bản tin và truyền, phát tin về thiên tai. Tăng cường hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật, cơ chế chính sách về ứng phó với BĐKH. Nghiên cứu và xây dựng các văn bản, chính sách liên quan đến giảm nhẹ khí nhà kính và kinh tế các-bon thấp.

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH), Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020. Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình SP-RCC, Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh, đặc biệt chỉ đạo xây dựng lộ trình hành động cụ thể đối với Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Paris về khí hậu và thực hiện NDC tại Việt Nam.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn tài trợ và tăng cường sự phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Paris về khí hậu, các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về KTTV và BĐKH.

Thứ sáu, đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về cảnh báo, dự báo thiên tai, KTTV đối với các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình giải quyết công việc.

 

Nguồn: CTTĐT

Tin khác đã đăng