Điện Biên: Giao trên 40.000m2 đất thực hiện Đề án 79UBND tỉnh Điện Biên vừa có Quyết định 102/QĐ-UBND về việc giao đất cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên thực hiện Phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh bản Mường Toong 5 (đợt 2), tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

Điểm TĐC theo Đề án 79 tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, Điện Biên

Số đất Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên được giao là trên 40.000m2 thuộc xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

Vị trí, ranh giới khu đất giao được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 04 năm 2016, điều chỉnh bổ sung phương án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh bản Mường Toong, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé. Sau khi thực hiện xong Phương án, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên có trách nhiệm bàn giao công trình cho các đơn vị sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Hình thức giao đất là không thu tiền sử dụng đất.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở TN&MT có trách nhiệm thông báo cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Huyện Mường Nhé phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên có trách nhiệm xác định mốc giới, nhận bàn giao trên thực địa và sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới, cũng như diện tích và mục đích; chủ động nộp phí, lệ phí, triển khai công trình và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật; bàn giao toàn bộ diện tích đất cho các đơn vị quản lý, sử dụng công trình sau khi đã thực hiện xong Phương án theo quy định của pháp luật đất đai.

Nguồn: Nam Hương – TN&MT

Tin khác đã đăng