Quảng Ngãi: Triển khai thu phí BVMT đối với nước thảiSở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 1924/UBND-NNTN ngày 07/4/2017 về việc triển khai áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.​

Nội dung công văn nêu rõ mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ kể từ ngày 01/4/2017 (thay cho mức thu phí quy định tại Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của​ UBND tỉnh), cụ thể: Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước (trừ các hộ gia đình thuộc trường hợp miễn phí) thì mức phí được xác định theo từng người sử dụng nước căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: TN&MT, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và thay thế Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của HĐND tỉnh vào kỳ họp thường kỳ giữa năm 2017.

Sau khi Sở Tài chính hoàn thành việc trình cấp thẩm quyền ban hành quy định tỷ lệ để lại của phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, giao Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh ban hành mức thu và quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng