TPHCM: Xã hội hóa các loại hình dịch vụ công ích, hành chính côngNhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại của khu vực hành chính công, UBND TP đã yêu cầu Sở Nội vụ rà soát nội dung chương trình cải cách hành chính, chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2021

để tham mưu các kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2017; đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP; trình đề án phân cấp, ủy quyền cho các sở-ngành, quận-huyện trong quý I/2017; xây dựng đề án xã hội hóa các loại hình dịch vụ công ích, hành chính công; nghiên cứu các mô hình liên kết cung cấp dịch vụ hành chính công phù hợp (cung cấp nhiều dịch vụ qua một lần thực hiện thủ tục hồ sơ) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; chuyển các đơn vị sự nghiệp công sang cơ chế tự chủ tài chính nhằm phát huy nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội.

UBND TP cũng yêu cầu cơ quan này tổ chức công bố thành lập Ban An toàn thực phẩm TP và kiện toàn hệ thống tổ chức ở cơ sở nhằm đảm bảo hiệu quả ngay sau khi triển khai hoạt động; xây dựng đề án tách Viện Quy hoạch xây dựng ra khỏi Viện Nghiên cứu phát triển để phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động; xác định mô hình tổ chức hoạt động phù hợp đối với Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO thuộc Viện Nghiên cứu phát triển gắn với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP; xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy vai trò, chức năng các hội nghề nghiệp trên địa bàn; tham mưu quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với mục tiêu kế hoạch, chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội TP…

Nguồn: Văn phòng UBND TP.HCM

Tin khác đã đăng