Tuyên truyền pháp luật đất đai: Mưa dầm thấm lâuBộ TN&MT vừa giao Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng Dự thảo Đề án giai đoạn 2 “Phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước, ưu tiên đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa và nông thôn”, thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020.

Ưu tiên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai cho đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa và nông thôn. Ảnh: MH
Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật đất đai nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh việc thực thi pháp luật đất đai, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân, đưa chính sách đất đai thực sự đi vào đời sống. Do đó, thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương chỉ đạo thực hiện công việc này.

Nhận thức được sự cần thiết và quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật đất đai nói riêng với cộng đồng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012, trong đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai cho cộng đồng, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay sau khi Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01 năm 2014 về triển khai thi hành Luật Đất đai yêu cầu Bộ TN&MT có trách nhiệm xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai và nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ TN&MT đã phê duyệt Dự án “Phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước ưu tiên đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa và nông thôn” thực hiện trong năm 2014 – 2015. Bước đầu dự án đã xây dựng được bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai tương đối đầy đủ; hoạt động tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng được tăng cường.

Theo đó, kết quả thực hiện Dự án này đã hệ thống hóa bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến theo từng đối tượng cụ thể, nội dung phong phú và đề cập đầy đủ các nội dung của Luật Đất đai 2013 gồm 6 tài liệu với tổng số 2.820 cuốn được in ấn và phát cho các tỉnh, thành phố cả nước bao gồm: Tài liệu phổ biến về chính sách, pháp luật đất đai cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Tài liệu phổ biến chính sách, pháp luật đất đai cho người sử dụng đất; Sổ tay hỏi đáp về pháp luật đất đai cho tổ chức sử dụng đất; Sổ tay hỏi đáp về pháp luật đất đai cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cộng đồng dân cư; Sổ tay hỏi đáp về pháp luật đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số; Sổ tay hỏi đáp về pháp luật đất đai cho cán bộ cấp tỉnh. Biên dịch Sổ tay hỏi đáp về pháp luật đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số sang 3 thứ tiếng dân tộc thiểu số là Mông, Ê đê và Khmer phục vụ công tác phổ biến pháp luật đất đai cho đồng bào…

Bên cạnh đó, các địa phương đã triển khai tuyên truyền nhiều tới nhân dân với nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể, tại tỉnh Nam Định, trong năm 2013, đã có 22 chương trình phát sóng trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, với thời lượng phát sóng mỗi chuyên mục từ 5 đến 10 phút, với sự tham gia trực tiếp của Giám đốc Sở TN&MT, trong đó tập trung tuyên truyền những nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013. Một số tỉnh như Hải Dương, Hà Tĩnh… đã sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến với sự tham gia của lãnh đạo và chuyên gia Tổng cục Quản lý đất đai trực tiếp phổ biến tại các điểm cầu ở tỉnh và tất cả các huyện…

Ngoài ra, tỉnh Kon Tum, Tuyên Quang đã ban hành cuốn Sổ tay tìm hiểu về pháp luật đất đai phát trực tiếp cho người dân tại thôn, bản, tổ dân phố. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn được thể hiện qua cuộc thi “ Nông dân tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực đất đai” tại tỉnh Tuyên Quang với 74.742 hội viên tham gia… Tuy vậy, các hoạt động nêu trên mới được thực hiện trong thời gian ngắn nên vẫn chưa có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về pháp luật đất đai. Đồng thời, mối quan hệ giữa cấp Trung ương và địa phương trong thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai không có sự gắn kết chặt chẽ do phân cấp ngân sách cũng là một trong các rào cản để các cơ quan trung ương đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm bắt thực trạng nhận thức của người dân và cộng đồng về pháp luật đất đai để có các điều chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp…

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác này, hiện, Bộ TN&MT đang giao Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng Dự thảo Đề án giai đoạn 2 “Phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước, ưu tiên đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa và nông thôn”, thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020.

Theo Dự thảo Đề án, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai cần thiết phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đề cao tính hiệu quả hướng tới việc đưa Luật Đất đai đi vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân, cộng đồng trong việc chấp hành, thực thi pháp luật đất đai theo các chuyên đề cụ thể nhằm góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa và nông thôn. Các nội dung tuyên truyền cần hướng tới các nội dung trọng tâm đã được Chính phủ và Bộ TN&MT nêu rõ trong các chương trình hành động, đồng thời, các hình thức, công cụ truyền thông hiệu quả cần thực hiện thường xuyên, đa dạng và linh hoạt để thực sự nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai.

Bên cạnh đó, Dự án sẽ tiếp tục chuẩn hóa bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai; tăng cường tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội khác.

Ngoài ra, sẽ nâng cao kỹ năng phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức; tạo ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật đất đai, nâng cao khả năng áp dụng pháp luật đất đai trong hoạt động nghề nghiệp, chuyên môn. Phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật đất đai đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho mọi người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số…

Nguồn: Tuyết Nhi – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng