Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựngCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quy định một số giải pháp thực […]

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

– Xử lý tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất dùng làm bãi chứa chất thải, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên làm vật liệu xây dựng, bảo đảm phát triển bền vững;

– Xác định lộ trình để các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón hoàn chỉnh đầu tư xây dựng dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

– Tăng lượng thạch cao trong nước làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng nhằm từng bước giảm dần và hạn chế thạch cao nhập khẩu. Hình thành thị trường tro, xỉ, thạch cao đã được xử lý để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

2. Lộ trình thực hiện

– Đối với các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón đang hoạt động hoặc đã có quyết định đầu tư phải có phương án đầu tư xây dựng (hoặc hợp tác đầu tư) dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và đưa vào vận hành trước năm 2020;

– Đối với các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón đầu tư mới, đầu mở rộng hoặc cải tạo, khi phê duyệt dự án phải bao gồm thiết kế đồng bộ dây chuyền, thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm nguyên liệu xây dựng;

– Đến năm 2020, chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón với dung lượng chứa tối đa cho 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án;

3. Giải pháp thực hiện

– Bổ sung quy định trong thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón phải được thiết kế hoàn chỉnh đến khâu xử lý tro, xỉ, thạch cao và có phương án thu hồi tro, xỉ, thạch cao; bổ sung tiêu chí xử lý tro, xỉ, thạch cao đối với nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón trong nội dung thẩm định dự án; rà soát, bổ sung quy định về quy mô diện tích, thời gian sử dụng bãi chứa tro, xỉ, thạch cao;

– Xác định diện tích bãi thải dôi dư sau khi đầu tư dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

– Các sản phẩm cơ khí chế tạo trong nước phục vụ cho dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao được xem xét bổ sung vào danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện giai đoạn 2012 – 2025 tại Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

– Hoạt động xử lý tro, xỉ, thạch cao và sử dụng thành phẩm làm vật liệu xây dựng được hưởng hỗ trợ, ưu đãi như đối với các hoạt động xử lý chất thải rắn (tái chế, tái sử dụng) theo quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn;

– Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất có trách nhiệm trả chi phí xử lý tro, xỉ, thạch cao trong trường hợp không tự đầu tư dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ thạch cao làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng;

– Đẩy mạnh công tác nghiên cứu đổi mới khoa học kỹ thuật, công nghệ xử lý tro, xỉ, thạch cao cho các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón;

– Khuyến khích các cơ sở công nghiệp khác có phát thải tro, xỉ, thạch cao thực hiện việc xử lý tro, xỉ, thạch cao theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Xây dựng:

– Tổ chức phổ biến thực hiện Quyết định này và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan trong năm 2015 ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng tro, xỉ, thạch cao thu hồi từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

– Tổ chức nghiên cứu khoa học về sản xuất các loại vật liệu có sử dụng tro, xỉ, thạch cao được thu hồi từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón; xác định nguồn tro, xỉ, thạch cao tiềm năng được xử lý ở các thời điểm để có kế hoạch sử dụng hợp lý, hiệu quả.

2. Bộ Công Thương:

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra thực hiện Quyết định này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

– Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định trong thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón phải được thiết kế hoàn chỉnh đến khâu xử lý tro, xỉ, thạch cao và có phương án thu hồi tro, xỉ, thạch cao; bổ sung tiêu chí xử lý tro, xỉ, thạch cao đối với nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón trong nội dung thẩm định dự án; rà soát, bổ sung quy định về quy mô diện tích, thời gian sử dụng bãi chứa tro, xỉ, thạch cao trong năm 2015;

– Chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón thực hiện Quyết định này;

– Xem xét trình Thủ tướng Chính phủ các sản phẩm cơ khí chế tạo trong nước phục vụ cho dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao được xem xét bổ sung vào danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện giai đoạn 2012 – 2025 tại Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng nghiên cứu phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lộ trình giảm dần, hạn chế nhập khẩu thạch cao và ngừng nhập khẩu các loại tro, xỉ để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy định về quản lý chất thải từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ:

– Tổ chức thẩm định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng tro, xỉ, thạch cao để làm vật liệu xây dựng và công bố tiêu chuẩn quốc gia theo quy định;

– Hỗ trợ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách khuyến khích sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước sử dụng trong dây chuyền thiết bị xử lý tro, xỉ, thạch cao.

6. Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi trong hoạt động xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón và sử dụng các thành phẩm làm vật liệu xây dựng.

7. Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng kế hoạch sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong các công trình xây dựng giao thông, đê, kè, đập, thủy điện, thủy lợi và các công trình khác.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

– Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định này tại địa phương;

– Hướng dẫn việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá tiêu chuẩn quy định;

– Tăng cường công tác tuyên truyền và khuyến khích các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm vật liệu xây dựng;

– Hàng năm báo cáo các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện Quyết định này trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

>> Tải bản đầy đủ

Tin khác đã đăng