Ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhCăn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sô 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
Căn cứ Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ vê quy định vê xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
Căn cứ
Chương trình hành động so 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết sổ 03/NQ-HĐND ngày 11 thảng 6 năm 2017 của Hội đông nhân dân thành pho về cống tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chât thải trên địa bàn thành phổ;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình so 10269ỊTTrTNMT-CTR ngày 25 tháng 10 năm 2018 và ý kiến thấm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 9174/STP-VB ngày 24 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân loại chất thải răn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở,ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

>> Tải bản đầy đủ

Tin khác đã đăng