Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đaiBộ TN&MT vừa ban hành Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

1-af787
Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/12/2016 và thay thế các Thông tư: số 28/2010/TT-BTNMT, số 15/2012/TT-BTNMT, số 49/2013/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai áp dụng cho: đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh); điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất các vùng kinh tế – xã hội (cấp vùng); tổng hợp kết quả đánh giá đất đai (chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất) cả nước.

Định mức này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước.

Định mức này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai cấp tỉnh, cấp vùng và cả nước.

Các công việc xây dựng dự án, hội nghị triển khai tập huấn, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu, thông tin tuyên truyền về điều tra, đánh giá đất đai của các cấp được tính theo quy định của Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán kinh phí giữa Bộ Tài chính và Bộ TN&MT.

Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện theo các quy định của Bộ TN&MT đã ban hành về các nội dung có liên quan. Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thực hiện, điều chỉnh theo quy định của Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng