Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo Công văn của Bộ TNMT (2/11/2023)Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 2/11/2023 của Bộ TNMT Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt.

Ngày 2/11/2023, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã ban hành công văn Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Đọc chi tiết tại: Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT

Nguồn: Thư viện pháp luật

Tin khác đã đăng