Năm 2025, chính sách pháp luật về môi trường và quản lý chất lượng thải rắn sinh hoạt chính thức áp dụng vào cuộc sốngCác thay đổi trong chính sách pháp luật về môi trường trong năm 2025 đã và đang được thảo luận

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong hai năm 2023 và 2024 sẽ không còn ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nữa. Thay vào đó là tổ chức triển khai để năm 2025 là chính sách pháp luật phải áp dụng vào cuộc sống. Bộ sẽ có những văn bản để gắn trách nhiệm của địa phương trong việc tổ chức thực hiện.

Chi tiết xem tại: Cổng thông tin điện tử Quốc Hội

Tin khác đã đăng