Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc giaNghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia đã được Quốc hội khóa 13 thông qua với 428/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm 86,64% tổng số đại biểu.

Hình ảnh minh họa

Nghị quyết xác định mục tiêu của việc điểu chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; duy trì quỹ đất trồng lúa hợp lý nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang diễn biến nhanh hơn dự báo; tăng cường, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai.

Trên cơ sở đó, được điều chỉnh như sau: Nhóm đất nông nghiệp (gồm đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối) điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 27.038,09 nghìn héc ta tăng 306,33 nghìn héc ta so với quy hoạch đến năm 2020 theo Nghị quyết số 17/2011/QH13.

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp (gồm đất quốc phòng, đất an ninh, đất khu công nghiệp và đất phát triển hạ tầng) điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 4.780,24  nghìn héc ta giảm 100,08 nghìn héc ta so với quy hoạch đến năm 2020 theo Nghị quyết số 17/2011/QH13.

Đối với đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế và đất đô thị được quy hoạch sử dụng đến năm 2020 lần lượt là 3,63 nghìn héc ta, 1.582,96 nghìn héc ta, và 1.941,74 nghìn héc ta.

Toàn văn Nghị quyết tải tại đây

Nguồn: Sở TN&MT

Tin khác đã đăng