Tạo chuyển biến mới về chất lượng văn bản quy phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tài nguyên và môi trườngĐó là phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tại Lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam của Bộ TN&MT sáng 9/11/2016.

nguyen-thi-phuong-hoa
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc buổi lễ

Tham dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức làm công tác pháp chế của các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ, Ban chấp hành Công đoàn Bộ, Công đoàn khối cơ quan Bộ, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối cơ quan Bộ; đặc biệt có sự tham dự của báo cáo viên – ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp.

toan-canh-buoi-le

Toàn cảnh buổi lễ

Kể từ năm 2013 – năm đầu tiên Luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành, Ngày 09/11 hàng năm trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN Việt Nam) được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là những đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Năm 2016, với chủ đề Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, ngay từ đầu Quý IV năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Ngày Pháp luật với các nội dung, hình thức, thời gian cụ thể, trong đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về nội dung, chính sách trong các văn bản pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, trong đó tập trung tuyên truyền các quy định liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; khai thông, huy động mọi nguồn lực xã hội…

“Tôi tin tưởng rằng, thông qua các hoạt động tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam của  Bộ TN&MT sẽ thu hút được sự quan tâm và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành TN&MT, cũng như của người dân về Hiến pháp và pháp luật về TN&MT; tạo cho mọi người ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành và tự giác bảo vệ Hiến pháp và pháp luật về TN&MT; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật nói chung và pháp luật về TN&MT nói riêng” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

nguyen-hong-tuyen

Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đã giới thiệu, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015.

Theo Nguyễn Hồng Tuyến cho biết, đây là 02 văn bản hết sức quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật nói chung và đối với các lĩnh vực TN&MT nói riêng. Với nhiều nội dung đổi mới quan trọng phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 như,: vấn đề đánh giá tác động chính sách trong quá trình lập đề nghị cũng như trong quá trình xây dựng các VBQPPL; vấn đề đổi mới trong quy trình xây dựng VBQPPL; mở rộng dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng, ban hành VBQPPL,…

doan-thi-thanh-my

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày những nội dung chính, những điểm mới của Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT

Đặc biệt, ngày 07/11/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT thay thế Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT. Thay mặt lãnh đạo Vụ Pháp chế, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Vụ trưởng đã trình bày những nội dung chính, những điểm mới của Thông tư. Trong đó nhấn mạnh tới trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Tóm tắt nội dung Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định các biện pháp quản lý Chương trình xây dựng VBQPPL; soạn thảo, thẩm định, ban hành VBQPPL; hợp nhất, pháp điển và dịch VBQPPL; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa; thể thức, ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày VBQPPL do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành, liên tịch ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Bố cục của Thông tư: Thông tư gồm 8 chương và 55 điều, cụ thể như sau:

1. Chương 1: Quy định chung, gồm 8 điều, quy định về: (1) phạm vi điều chỉnh; (2) đối tượng áp dụng; (3) thể thức, ngôn ngữ và kỹ thuật trình bày VBQPPL; (4) thời điểm có hiệu lực của VBQPPL; (5) tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; (6) kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp; (7) kiểm soát TTHC trong xây dựng, ban hành VBQPPL và (8) hợp tác quốc tế về pháp luật.

 2. Chương 2: Đánh giá tác động chính sách, gồm 2 điều quy định về: (1) các văn bản phải xây dựng, đánh giá tác động chính sách và (2) xây dựng nội dung, đánh giá tác động chính sách.

3. Chương 3: Chương trình xây dựng VBQPPL, gồm 11 điều chia làm 2 mục, cụ thể như sau:

– Mục I. Lập đề nghị xây dựng VBQPPL, quy định các trường hợp phải lập đề nghị xây dựng VBQPPL; trách nhiệm của các đơn vị trong khâu lập đề nghị xây dựng VBQPPL; Lấy ý kiến, thẩm định và trình Chính phủ đối với đề nghị xây dựng.

– Mục II. Lập Chương trình xây dựng VBQPPL, quy định về căn cứ lập Chương trình; Lập danh mục các văn bản quy định chi tiết; trình tự lập Chương trình, điều chỉnh chương trình xây dựng VBQPPL;  trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện chương trình xây dựng VBQPPL.

4. Chương 4. Soạn thảo, ban hành VBQPPL, gồm 19 điều chia làm 3 mục, cụ thể như sau:

– Mục 1: Soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết quyết định. Mục này quy định về: (1) ban soạn thảo; (2) tổ biên tập; (3) căn cứ để thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập, tổ soạn thảo; (4) trách nhiệm thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập; (5) quy trình soạn thảo; (6) hồ sơ VBQPPL đề nghị thẩm định; (7) hồ sơ VBQPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Mục 2: Soạn thảo Thông tư, thông tư liên tịch. Mục này quy định về (1) thành lập Tổ soạn thảo; (2) quy trình soạn thảo Thông tư; (3) thẩm định dự thảo thông tư; (4) hội đồng tư vấn thẩm định; (5) trình ký ban hành thông tư; (6) soạn thảo, ban hành thông tư liên tịch.

– Mục 3:  Phát hành, cung cấp thông tin xây dựng thông cáo báo chí; công báo; cập nhật văn bản. Mục này quy định về: (1) phát hành VBQPPL là thông tư; (2) cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí; (3) đăng Công báo, gửi, đưa tin VBQPPL là thông tư; (4) xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu VBQPPL về TN&MT; (5) sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng; (6) công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính; (7) đính chính VBQPPL.

5. Chương 5. Hợp nhất, pháp điển, dịch VBQPPL gồm 3 điều quy định về trách nhiệm thực hiện hợp nhất, pháp điển, dịch VBQPPL.

6. Chương 6. Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, gồm 3 điều quy định về: (1) trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản; (2) thời điểm rà soát, hệ thống hóa văn bản; (3) nội dung, trình tự rà soát, hệ thống hóa.

7. Chương 7. Kiểm tra, xử lý VBQPL, gồm 7 điều, chia làm 3 mục, cụ thể như sau:

– Mục 1. Kiểm tra, xử lý VBQPPL. Mục này quy định về: (1) nội dung kiểm tra văn bản; (2) công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật; (3) gửi văn bản đến cơ quan kiểm tra; (4) kiểm tra và xử lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

– Mục 2. Tự kiểm tra và xử lý văn bản do Bộ TN&MT và các đơn vị trực thuộc Bộ ban hành, quy định về: (1) trách nhiệm tự kiểm tra văn bản; (2) quy trình tự kiểm tra và xử lý văn bản sau khi ban hành; (3) quy trình tự kiểm tra và xử lý văn bản khi nhận được thông báo hoặc yêu cầu, kiến nghị.

– Mục 3. Kiểm tra và xử lý văn bản theo thẩm quyền, gồm 2 điều quy định về: (1) kiểm tra và xử lý VBQPPL do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; (2) kiểm tra, xử lý văn bản có chứa quy phạm pháp luật ban hành không đúng hình thức, thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ban hành VBQPPL.

8. Chương 8. Điều khoản thi hành, gồm 2 điều quy định về (1) hiệu lực thi hành và (2) tổ chức thực hiện.

le-van-hop

Ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tại buổi lễ

Kết thúc buổi lễ, ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế tổng hợp và đánh giá các hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ trong quá trình triển khai các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN vừa qua. Trong đó, nhấn mạnh tới việc tiếp tục phải quán triệt, bảo đảm thực hiện Luật ban hành văn bản năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ vừa mới được ban hành nhằm bảo đảm thực hiện tốt việc xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Nguồn: CTTĐT/Sở TN&MT

Tin khác đã đăng