Cần thiết thành lập Ban Quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu BồnDo lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nằm trên địa phận của nhiều tỉnh nên việc quản lý lưu vực sông đòi hỏi phải có sự tham gia của tỉnh Quảng Nam, Thành phố Đà Nẵng, các bên liên quan khác và sự điều phối của Bộ TN&MT. Mô hình hợp lý để quản lý lưu vực sông là thành lập Ban quản lý lưu vực sông (gọi tắt là RBO).

Lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.
Các nỗ lực trước đây để thành lập RBO cho lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đã gặp rất nhiều trở ngại, với hai lần thất bại khác nhau trong thập kỷ qua. Nguyên nhân của vấn đề này là do thành viên của RBO chưa có đủ trình độ chuyên môn và trách nhiệm chưa cao. Ngoài ra, thực tiễn có ghi nhận sự thiếu thốn về thông tin kỹ thuật, nguồn lực tài chính không đầy đủ, quá trình ra quyết định ngắn hạn, không đảm bảo hướng dẫn hoạt động.

Hiện nay, lưu vực phải đối mặt với nhiều thử thách, việc triển khai tích cực Nghị định số 120/2008/NĐ-CP của Chính phủ sẽ tạo cơ hội cho lưu vực Vu Gia – Thu Bồn xây dựng và thực hiện một cơ chế quản lý tài nguyên nước thông qua việc hình thành Ban quản lý lưu vực sông.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban quản lý lưu vực sông sẽ ra quyết định thống nhất hoặc can thiệp vào quá trình ra quyết định đối với mọi hoạt động diễn ra trên lưu vực mà có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp tới nguồn nước của lưu vực sông. Khi đó việc xây dựng các thủy điện sẽ nhất nhất tuân theo quy hoạch đã được lập và phê duyệt. Thực tế cho thấy, nếu Ban Quản lý lưu vực sông VGTB trước đó được duy trì hoạt động hiệu quả thì thủy điện Sông Bung 4 đã có thể được xây dựng và vận hành trước khi có thủy điện chuyển nước Đăk Mi 4, tức là phần nào giảm được căng thẳng thiếu nước vào mùa cạn.

Theo hướng dẫn của Nghị định số 120/2008/NĐ-CP, Ban quản lý lưu vực sông sẽ có Văn phòng kỹ thuật lưu vực sông hay còn gọi là Trung tâm Nghiên cứu Vu Gia – Thu Bồn. Trung tâm Nghiên cứu Vu Gia – Thu Bồn sẽ là tổ chức chính chịu trách nhiệm cung cấp thông tin để trợ giúp việc ra quyết định của Ban quản lý lưu vực sông.

Để đảm bảo an ninh nguồn nước, nhu cầu tái thành lập Ban Quản lý lưu vực sông VGTB và Trung tâm Nghiên cứu VGTB rất cao và cấp thiết. TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cần phải có sự quyết tâm cao cùng các cam kết về nguồn lực, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan bao gồm các công ty tư nhân có khai thác và sử dụng nguồn nước, các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư sống trên lưu vực.

Nguồn: Yến Nhi – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng