Mục tiêu của dự ánMục tiêu dài hạn Mục tiêu dài hạn của dự án nhằm cải thiện, nâng cao sức khỏe đời sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh; khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn và lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai; cải tạo, chỉnh trang môi trường nâng cao […]

Mục tiêu dài hạn

Mục tiêu dài hạn của dự án nhằm cải thiện, nâng cao sức khỏe đời sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh; khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn và lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai; cải tạo, chỉnh trang môi trường nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường của người dân, thúc đẩy phát triển du lịch, sản xuất, kinh tế cho Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Dự án này cũng sẽ đem lại lợi ích khác cho thành phố Hồ Chí Minh như nâng cao các kỹ năng về quản lý. Đây là một trong những dự án lớn đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Chống ngập sẽ phát triển nguồn nhân lực bền vững và những kỹ năng cần thiết cho các dự án trong tương lai.

Mục tiêu ngắn hạn

Sau khi xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh, nguồn nước thải sinh hoạt trong lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và Quận 2 sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi thải ra môi trường.

Tin khác đã đăng