Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-01THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-01: “Thi công Tuyến cống bao”   I.            Thông tin chung: Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh –          Địa chỉ: số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh –          Điện […]

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu XL-01: “Thi công Tuyến cống bao”

 

I.            Thông tin chung:

  1. Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

–          Địa chỉ: số 12 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

–          Điện thoại: 08 39142903

–          Fax: 08 39142983

2. Tên dự án: Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố – giai đoạn 2

II.         Nội dung:

  1. Tên gói thầu: XL-01 – Thi công Tuyến cống bao
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB), có sơ tuyển
  3. Giá gói thầu: 79.700.000 USD (bao gồm thuế và dự phòng phí)
  4. Giá trúng thầu: VND 960.167.894.948 + USD 400.000 + THB 1.467.790.541(bao gồm các khoản thuế).
  5. Nhà thầu trúng thầu: Italian – Thai Development Public Company Limited (Thailand) tại Quyết định phê duyệt số 88/QĐ – VSMTTP ngày 16/12/2015 của Ban Quản lý Đầu tư về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu XL-01: “Thi công Tuyến cống bao”
  6. Hình thức hợp đồng: đơn giá điều chỉnh
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Vương Hải Long

Tin khác đã đăng