Các văn bản liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường có hiệu lực thi hành từ trong tháng 10/2016Báo cáo công tác bảo vệ môi trường; một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu… là những quy định mới có hiệu lực thi hành trong tháng 10/2016. 

quy-dinh

Quy định nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là yếu tố rất quan trọng để theo dõi, đánh giá và đề xuất chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý môi trường và nghiên cứu khoa học về môi trường. Theo đó, mới đây,BộTN&MT đã ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường có 10 Điều với các nội dung chủ yếu gồm: nội dung báo cáo về công tác bảo vệ môi trường; thời điểm và hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường và mẫu báo cáo; danh mục chỉ tiêu thống kê về báo cáo môi trường.
Thông tư hướng dẫn chi tiết Điều 134 của Luật Bảo vệ môi trường 2014, áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Riêng các thông tin môi trường thuộc danh mục bí mật nhà nước được thực hiện theo các quy định của pháp luật về bí mật nhà nước.
Nội dung yêu cầu của Thông tư được quy định rõ cho từng đơn vị, gồm UBND các cấp; các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp. Cùng với đó là thời điểm và kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường cũng được thể hiện rõ cho từng đơn vị nêu trên.
Bộ TN&MT có trách nhiệm tổng hợp các báo cáo về bảo vệ môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương, gửi báo cáo Chính phủ, Quốc hội trước ngày 31/01 hàng năm.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2016.
 
Khuyến khích đầu tư phát triển rừng ven biển
Nghị định 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu lực từ ngày 10/10/2016.
Nghị định quy định cụ thể về quản lý rừng ven biển; chính sách đầu tư của nhà nước trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển; nguồn vốn đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển; những hoạt động khuyến khích xã hội hóa đầu tư bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển; quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đầu tư bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển; nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển; loại rừng, đối tượng, điều kiện được hỗ trợ và phương thức khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng ven biển; về dự toán vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển hàng năm.

Nguồn: thegioimoitruong

Tin khác đã đăng