Đề xuất nhiều Bộ ngành tham gia chống thất thoát nước sạchBộ Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

nuoc-sach
Ảnh: Q.Khải

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình thành lập trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 sẽ có sự tham gia của các Bộ ngành, gồm: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ban Chỉ đạo Chương trình có nhiệm vụ: Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch 5 năm, hàng năm triển khai thực hiện Chương trình cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát nước sạch; Chỉ đạo triển khai thực hiện 2 Chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt. Quyết định về phương hướng, giải pháp thực hiện Chương trình cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát nước sạch; lựa chọn các dự án bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát nước sạch; Huy động và phân bổ các nguồn lực để đầu tư triển khai thực hiện các hoạt động cấp nước an toàn và chống thất thoát nước sạch.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo rà soát, chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát nước sạch. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát nước sạch tại các địa phương. Chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành, liên quan đến Chương trình cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát nước sạch

Nguồn: K.Linh – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng