Sơn La: Quy hoạch tài nguyên nước để phát triển bền vữngSở TN&MT Sơn La vừa có tờ trình UBND tỉnh, về việc đề nghị điều chỉnh tên dự án và phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước (nội dung phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra) tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng 2030.

images1771844_anh_minh_hoa

Theo đó, Sở TN&MT Sơn La đề nghị điều chỉnh tên quy hoạch so với tên đã được phê duyệt tại Quyết định 998/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La thành: Quy hoạch tài nguyên nước (nội dung phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra) tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 998/QĐ-UBND. Việc điều chỉnh tên quy hoạch để đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Tài nguyên nước.

Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch, mục tiêu, yêu cầu của dự án quy hoạch nhằm đáp ứng mục tiêu khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Sơn La từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; chủ động phòng, chống, giảm thiểu và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Xác định các vấn đề còn tồn tại trong công tác phòng, chống, giảm thiểu và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; qua đó đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu các tác hại xấu, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Sơn La từ nay đến năm 2020, định hướng 2030. Xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, giảm thiểu và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020, định hướng 2030.

Phạm vi lập quy hoạch gồm 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thời kỳ lập quy hoạch đến năm 2020, định hướng 2030.

Nhiệm vụ của dự án quy hoạch là nhằm đánh giá tổng quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội, hiện trạng tài nguyên nước, tình hình bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả  tác hại do nước gây ra. Xác định sơ bộ chức năng của nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước, tiêu nước, các vấn đề cần giải quyết trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Xác định đối tượng, phạm vi, nội dung quy hoạch nhằm bảo đảm chức năng của nguồn nước, giải quyết các vấn đề cần giải quyết trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Nội dung các công việc sẽ triển khai gồm điều tra thực địa, thu thập bổ sung tài liệu; thu thập văn bản, dữ liệu, thông tin; phân tích, đánh giá hiện trạng và xác định các vấn đề liên quan đến phòng, chống và khắc phục hậu quả do nước gây ra; phân tích, dự báo diễn biến của nguồn nước và khả năng xuất hiện các loại hình tác hại do nước gây ra; xác định các vấn đề về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong kỳ quy hoạch và thứ tự ưu tiên giải quyết…

Sản phẩm quy hoạch gồm báo cáo thuyết minh và 03 bộ bản đồ phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, tỷ lệ 1:200.000. Kinh phí thực hiện dự án hơn 2,9 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh. Dự kiến quy hoạch sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2017.

Việc triển khai thực hiện dự án sẽ đóng góp những yếu tố tích cực về kinh tế – xã hội, đồng thời là là nguồn thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định trong phòng, chống bảo vệ bờ, bãi sông; phòng chống sụt lún đất trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng 2030.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng