Sơn La triển khai NĐ 01/2017 về sửa đổi, bổ sung chi tiết thi hành Luật Đất đaiUBND tỉnh Sơn La vừa ban hành công văn 642/UBND-KT, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định 01/2017/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động (đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất), UBND cấp xã và nhân dân thuộc đối tượng quản lý của ngành, địa phương, đơn vị, thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước cũng như đảm bảo quyền, lợi ích người sử dụng đất khi thực hiện các thủ tục về đất đai.

Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với quy định sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Sở TN&MT đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh các nội dung liên quan về tiền sử dụng đất, chi phí đầu tư vào đất, tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất, tài sản do nhà nước giao quản lý.

Các sở, ngành khác có liên quan phối hợp với Sở TN&MT triển khai thưc hiện các nội dung quy định tại Nghị định theo chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Nguyễn Nga – TN&MT

Tin khác đã đăng