Bộ TN&MT: Kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu đất đaiBộ TN&MT đang đề xuất xây dựng hệ thống thông tin đất đai theo mô hình quản lý và vận hành tập trung tại cấp Trung ương theo hướng kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu.


Tập trung hoàn hiện môi trường nền tảng về xây dựng cơ sở dữ liệu và chiến lược phát triển hệ thống thông tin đất đai. Ảnh: MH 

Theo nội dung Dự thảo “Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai”, kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai được thiết kế để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Cơ quan tài nguyên và môi trường; công chức địa chính xã, phường, thị trấn được truy cập vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia để tác nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Việc khai thác, quản lý và cập nhật thông tin đất đai được thực hiện thông qua phương tiện điện tử. Theo đó, cơ sở dữ liệu đất đai sẽ được tập hợp, tổ chức và sắp xếp để vận hành theo mô hình, phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Cụ thể, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được xây dựng bao gồm: Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai; Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu giá đất; Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; Cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai.

Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai quy định, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải tuân thủ quy định kỹ thuật, quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật do Bộ trưởng quy định, phù hợp, chính xác và kịp thời.

Từ các báo cáo định kỳ và đột xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; từ dữ liệu đất đai sẵn có; từ số liệu điều tra, khảo sát là những hình thức thu thập và cập nhật thông tin, dữ liệu đất đai theo mô hình mới này.

Đặc biệt, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu đất đai có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai. Nếu được chấp nhận, dữ liệu đất đai này sẽ được Bộ TN&MT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong từng giai đoạn. Việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai nằm trong lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý đất đai của Bộ TN&MT.

Theo Tổng cục quản lý đất đai, giai đoạn 2015 – 2016 sẽ tập trung hoàn thiện môi trường nền tảng về xây dựng cơ sở dữ liệu và chiến lược phát triển hệ thống thông tin đất đai.

Giai đoạn 2017 – 2018 là giai đoạn xây dựng và hoàn thiện các công cụ để vận hành hệ thống giao dịch điện tử trên cơ sở điện tử hóa nghiệp vụ hành chính đất đai. Giai đoạn 2018 – 2020, sẽ vận hành ổn định hệ thống thông tin đất đai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao khả năng khai thác, chia sẻ và cung cấp thông tin đất đai.

Đến năm 2030, phát triển hạ tầng thông tin không gian quốc gia hiện đại, đạt trình độ của các nước phát triển trong khu vực hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Tổng cục Quản lý đất đai cũng đề xuất, lựa chọn mô hình hệ thống, cấu trúc hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu và trên một phần mềm thống nhất cả nước để quản lý.

Nguồn: Trường Tuyết – Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng