Bộ TN&MT sẽ đơn giản hóa một số thủ tục cấp phép, thăm dò khoáng sảnThông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất đá làm vật liệu san lấp đã quy định và đơn giản nhiều nội dung trong Đề án thăm dò loại khoáng sản này.

Theo đó đã quy định giảm khối lượng công tác thăm dò đối với khoáng vật liệu san lấp và cát tại các sông suối nhỏ để phù hợp với thực tế, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu thông tin để phê duyệt trữ lượng làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản.
luatkhoangsan

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề xuất đơn giản hóa một số nội dung có liên quan đến khoáng sản làm vật liệu xây dưng thông thường (VLXDTT) trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Theo đó, đã đề xuất không quy định vấn đề xác nhận vốn chủ sở hữu đối với trường hợp cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản cho hộ kinh doanh (hộ gia đình, cá nhân, nhóm người có đăng ký kinh doanh); đề xuất bổ sung thành phần, hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký khối lượng khai thác khoáng sản làm VLXDTT trong diện tích xây dựng công trình, đất của hộ gia đình, cá nhân (khoản 2 Điều 64 Luật khoáng sản), thu hồi cát từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.

Nguồn: Vân Khánh – Moitruong

Tin khác đã đăng