Hai chính sách đất đai có hiệu lực từ tháng 11/2016Từ tháng 11/2016, hai chính sách liên quan đến đất đai như đấu giá quyền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất bắt đầu có hiệu lực.

dat
Dự án xây nhà ở xã hội không sử dụng vốn ngân sách sẽ được miễn tiền sử dụng đất

*Quy định mới trong đấu giá quyền sử dụng đất

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/11/2016.

Nghị định này quy định, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

Ngoài ra, Nghị định quy định, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

*Miễn tiền sử dụng đất với dự án xây nhà ở xã hội không sử dụng vốn ngân sách

Nội dung này được quy định tại Thông tư 139/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư, khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

Theo đó, các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Chủ đầu tư được xem xét hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính đối với số tiền sử dụng đất đã nộp. Đối với trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ nhà chung cư, người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó; trường hợp là nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất… Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2016.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng