Khai thác dữ liệu về TNMT biển, đảoDữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bao gồm nhiều loại dữ liệu được quy định tại Điều 68 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

phu-quoc-2

Cụ thể gồm: Dữ liệu về vùng đất ven biển, địa hình đáy biển; Dữ liệu về khí tượng, thủy văn biển; Dữ liệu về địa chất biển, địa vật lý biển, khoáng sản biển; dầu, khí ở biển; dữ liệu về tính chất vật lý, hóa lý của nước biển; Dữ liệu về hệ sinh thái biển; đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản biển; tài nguyên vị thế biển và kỳ quan sinh thái biển; Dữ liệu về môi trường biển, nhận chìm ở biển; Dữ liệu về hải đảo; Dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; Dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; Kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; Kết quả của các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ trong quản lý, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Kết quả thống kê tài nguyên biển và hải đảo; Các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Tại Điều 68 Luật quy định: Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm điều tra, thu thập dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của bộ, ngành, địa phương. Bộ TN&MTchủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

Như vậy, dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thu thập được sẽ được lưu trữ phục vụ khai thác, sử dụng tại các cơ sở dữ liệu sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của bộ, ngành, địa phương hoặc cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia.

Ngày 25/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, việc khai thác và sử dụng dữ liệu được thực hiện bằng các hình thức: thông qua qua mạng điện tử, thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; thông qua hình thức hợp đồng.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng