Lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội phải gắn với khai thác, sử dụng khoáng sảnTheo Điều 19, Chương III Nghị định 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2016, trước khi trình phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các cơ quan, tổ chức lập quy hoạch phải lấy ý kiến cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản.

khaithac
Ảnh minh họa

Việc lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản trước khi trình phê duyệt quy hoạch được thực hiện theo khoản 3 Điều 17 Luật Khoáng sản. Theo đó, cơ quan, tổ chức lập quy hoạch gửi đến Bộ TN&MT văn bản lấy ý kiến, kèm theo Thuyết minh quy hoạch và bản vẽ tổng thể diện tích quy hoạch.

Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, Bộ TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh nơi có quy hoạch và các cơ quan có liên quan kiểm tra và trả lời bằng văn bản về mức độ đã điều tra, đánh giá khoáng sản; việc có hay không có khoáng sản; về vấn đề quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nằm trong diện tích quy hoạch.

Nguồn: Bộ TN&MT

Tin khác đã đăng