Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trườngThực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã chủ trì xây dựng, hoàn thiện và và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường”.

Hình ảnh minh họa

Theo dự thảo, Đề án đã đánh giá hiện trạng hoạt động quan trắc môi trường (bao gồm hệ thống Mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia do Bộ TN&MT quản lý; đánh giá về hoạt động quan trắc của Bộ/ngànhcác tỉnhthành phổ trực thuộc Trung ương); Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc môi trường tại Trung ương và địa phương; Xu hướng công nghệ quan trắc,…

Trên cơ sở đó, Đề án đặt ra mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quan trắc môi trường; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quc gia v quan trc môi trường đảm bảo quản lý thống nhất thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường từ Trung ương tới địa phương; tạo lập, quản lý và khai thác có hiệu quả s liệu quan trc môi trường, phục vụ ti đa công tác quản lý nhà nước v bảo vệ môi trường; cung câp thông tin về hiện trạng chất lượng môi trường cho cộng đồng.

Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu của Đề án bao gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường; Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường; Tăng cường năng lực cán bộ: đào tạo, tập huấn; Nhóm giải pháp phổ biến, khai thác và xã hội hóa thông tin về chất lượng môi trường.

Nguồn: CTTĐT

Tin khác đã đăng