Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-01CTHÔNG BÁO              KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu MS-01c “Mua sắm xây dựng hệ thống mạng, máy tính, máy chiếu, máy in, thiết bị văn phòng cho Ban Quản lý Đầu tư” Căn cứ:       Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị […]

THÔNG BÁO
             KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu MS-01c “Mua sắm xây dựng hệ thống mạng, máy tính, máy chiếu, máy in, thiết bị văn phòng cho Ban Quản lý Đầu tư”

Căn cứ:

      Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

             Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2013 về việc thành lập Ban Quản lý Đấu tư dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh;

              Quyết định số 4907/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án Vệ sinh môi trường thành phố – giai đoạn 2.

              Quyết định số 4991/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố – giai đoạn 2.

   Quyết định số 75/QĐ-VSMTTP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Ban Quản lý Đấu tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu MS-01c “Mua sắm xây dựng hệ thống mạng, máy tính, máy chiếu, máy in, thiết bị văn phòng cho Ban Quản lý đầu tư” thuộc Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh – giai đoạn 2.

Ban Quản lý Đầu tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-01c như sau:

  1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư Thiết bị Crystal.

Địa chỉ: 03 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, Q.TB, TP.HCM.

  1. Tên gói thầu; giá đề nghị trúng thầu:
  2. Tên gói thầu: MS-01c “Mua sắm xây dựng hệ thống mạng, máy tính, máy chiếu, máy in, thiết bị văn phòng cho Ban Quản lý đầu tư”.
  3.  Giá đề nghị trúng thầu: 3.682.909.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm tám mươi hai triệu, chin trăm lẻ chín ngàn đồng); bao gồm thuế VAT, chi phí lắp đặt, hướng dẫn vận hành.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn nhà thầu:
  8. Công ty TNHH SX-TM-XNK Những Người Bạn.
  9. Công ty TNHH Như Bảo.

Cả hai đều không được lựa chọn do một số yêu cầu về đặc tính hàng hóa theo yêu cầu không đáp ứng đầy đủ theo HSYCCG; thiếu thông tin về bảo hành theo yêu cầu bảo hành đối với từng thiết bị, thiếu thư hỗ trợ của nhà sản xuất.

Ban Quản lý Đầu tư dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Nhà thầu được biết.

Tin khác đã đăng