Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thủy sảnCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản

>> Tải bản đầy đủ

Nguồn: Chính phủ

Tin khác đã đăng