Thay đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Đồng NaiThủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 305/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai; trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 15 về vận hành duy trì dòng chảy sau đập và Điều 24 về vận hành hồ Đại Ninh.

Về vận hành duy trì dòng chảy sau đập, Quyết định số 305/QĐ-TTg quy định khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, các hồ, đập phải vận hành đảm bảo duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập như sau:

a- Không nhỏ hơn 2,5 m3/s đối với hồ Đại Ninh. Trường hợp yêu cầu sử dụng nước thực tế ở hạ lưu sông Đa Nhim nhỏ hơn thì hồ Đại Ninh được phép giảm lưu lượng xả, nhưng không nhỏ hơn 0,7 m3/s sau khi được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất về kế hoạch, phương án xả nước xuống hạ lưu sông Đa Nhim của đơn vị quản lý, vận hành hồ Đại Ninh.

b- Không nhỏ hơn 0,8 m3/s qua cống điều tiết của đập bậc trên và không nhỏ hơn 1,2 m3/s qua cống điều tiết của đập bậc dưới đối với Hồ Đăk R’Tih;

c- Không nhỏ hơn 4 m3/s đối với Hồ Đồng Nai 2;

d- Không nhỏ hơn 2,5 m3/s đối với Hồ Đồng Nai 4;

đ- Không nhỏ hơn 3,8 m3/s đối với Đập Tà Pao.

Về vận hành hồ Đại Ninh, Quyết định số 305/QĐ-TTg quy định căn cứ yêu cầu sử dụng nước thực tế ở hạ lưu sông Đa Nhim và mực nước thượng lưu hồ, hồ Đại Ninh được phép giảm lưu lượng xả xuống hạ lưu sông Đa Nhim, nhưng không nhỏ hơn 0,7 m3/s sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất về kế hoạch, phương án xả nước xuống hạ lưu sông Đa Nhim của đơn vị quản lý, vận hành hồ Đại Ninh; trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có yêu cầu xả nước cao hơn mức quy định tại Khoản 1 Điều này thì hồ Đại Ninh phải tăng lưu lượng xả xuống hạ lưu sông Đa Nhim theo yêu cầu và gửi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn: TN&MT

Tin khác đã đăng